" هیچ کس برای هیچ کس

یکشنبه 15 بهمن 1396 ساعت 01:44
کسی نباشه که وقتی نباشی بفهمه نبودی!